Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 8/2021

Thứ sáu - 06/08/2021 08:21
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 8/2021
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN
Tháng 8/2021
---------------
TINH THẦN CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2-9 BẤT DIỆT!
 
Những ngày đáng nhớ trong tháng 8:
-------
- 1/8/1930: Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
- 8/8/1921: Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo
- 10/8/2004: Ngày vì nạn nhân chất độc màu da cam
- 19/8/1945: Ngày Cách mạng tháng Tám thành công
- 19/8/1945: Ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam
- 20/8/1888: Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng
- 25/8/1911: Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp
- 8/1921: Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần
TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG
NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG (01/8/1930 - 01/8/2021)
Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo là dịp đội ngũ làm công tác Tuyên giáo tiếp tục kiên định những quan điểm có tính nguyên tắc, không ngừng đổi mới, sáng tạo, cổ vũ khát vọng vươn lên mãnh liệt, ý chí và quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong giai đoạn cách mạng mới.
Năm nay, kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng, trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang tích cực triển khai đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV vừa mới diễn ra tại Hà Nội và công cuộc phòng, chống dịch COVID-19 đang diễn ra quyết liệt trên phạm vi cả nước. Đây cũng là dịp để những người làm công tác Tuyên giáo tiếp tục thể hiện là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng của Đảng.
Năm 1930, sau khi ra đời, Đảng đã thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền để tuyên truyền, giác ngộ đảng viên và nhân dân về chủ nghĩa Mác-Lênin, về đường lối cách mạng của Đảng. Ngày 1/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền xuất bản tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 1-8”. Tài liệu này khi phát hành đã gây được dư luận rất lớn trong xã hội và có sức cổ vũ to lớn đối với quần chúng công nông nước ta. Từ thời điểm đó, ngày 1/8 trở thành mốc son trong lịch sử đấu tranh của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Ngày 1/8/1930 được chọn là ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng, nhưng trên thực tế, công tác Tuyên giáo đã có từ trước khi thành lập Đảng, từ khi Nguyễn Ái Quốc bắt đầu các hoạt động truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin và con đường cứu nước vào Việt Nam.
Nhìn lại chặng đường vẻ vang 91 năm qua, chúng ta vô cùng tự hào dù ở bất kỳ giai đoạn nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào, đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo của Đảng đều nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước Đảng, đất nước và nhân dân, xứng đáng với sự tin cậy của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng nêu rõ: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả; nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục trong tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nắm chắc, dự báo đúng đắn, kịp thời các vấn đề tư tưởng trong Đảng, trong xã hội. Chú trọng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội. Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, hoàn thiện hệ thống lý luận về đường lối đổi mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam… Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”…
Thời gian qua, vượt lên nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, ngành Tuyên giáo không ngừng đổi mới, từng bước nâng cao chất lượng và đạt được những thành tựu quan trọng. Công tác Tuyên giáo đã có đóng góp tích cực vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Sau Đại hội, tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với 7.903 điểm cầu và 1.022.037 đại biểu ở các cấp tham dự. Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với 6.750 điểm cầu và 318.688 đại biểu tham dự. Việc tổ chức các Hội nghị trực tuyến đã khắc phục được độ trễ về thời gian, mở rộng đối tượng và tăng số lượng cán bộ, đảng viên tham dự, nhận được sự đồng tình, ủng hộ và hoan nghênh của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Đặc biệt, công tác Tuyên giáo tuyên truyền bài viết mang tầm cao tư tưởng và trí tuệ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề lí luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” trên các phương tiện thông tin đại chúng, là sự khẳng định mạnh mẽ mục tiêu, lý tưởng con đường mà Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn. Huy động sức mạnh tổng hợp của các binh chủng trong công tác thông tin tuyên truyền: Tuyên truyền tổng hợp, dư luận xã hội, báo chí - xuất bản, tuyên truyền miệng, tuyên truyền thông tin đối ngoại, các báo và tạp chí từ Trung ương đến cơ sở để tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận cao trong xã hội đối với các sự kiện: Đại hội XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các chủ trương, biện pháp phòng, chống đại dịch COVID-19; việc thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ: vừa chống dịch COVID-19 có hiệu quả vừa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội đạt kết quả tích cực (GDP 6 tháng đầu năm 2021 đạt 5,64% cao hơn nhiều so với cùng kỳ 2020); chất lượng hai Đề án trình Ban Bí thư (Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị về “Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” và Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Quy định 285-QĐ/TW, ngày 25/4/2015 của Bộ Chính trị về “Dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị trong các cơ quan Đảng, Nhà nước”) được đánh giá có chất lượng. Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch chống phá các nội dung văn kiện, nhân sự Đại hội XIII của Đảng, và bầu cử Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các chủ trương và biện pháp phòng, chống đại dịch COVID-19 và lập “Quỹ vắc-xin phòng COVID-19” được đánh giá hiệu quả; công tác khoa giáo được quan tâm chỉ đạo, đạt một số kết quả tích cực, nhất là trên lĩnh vực y tế đóng vai trò xung kích đi đầu phòng, chống đại dịch covid-19…
Tuy nhiên, công tác Tuyên giáo thời gian qua còn một số hạn chế, như: Việc tổ chức triển khai học tập và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đội ngũ tri thức, văn nghệ sĩ, báo chí còn chưa bảo đảm tiến độ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở một số nơi còn chưa quyết liệt, chưa trở thành nền nếp, hiệu quả chưa cao, còn nặng về hình thức; công tác đấu tranh, ngăn chặn, bóc gỡ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc, quản lý các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử cá nhân còn hạn chế, khó kiểm soát; công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí - xuất bản trong một số trường hợp, nhất là vấn đề “nóng” được xã hội quan tâm còn chưa ứng dụng khoa học công nghệ kịp thời dẫn tới làm chậm sự lan toả các thông tin dẫn dắt dư luận xã hội; việc xử lí tình trạng “báo hóa” tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp; chấn chỉnh tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích, nhất là các tạp chí điện tử thuộc Hội còn nhiều hạn chế…
Năm nay kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang phấn khởi về thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIII của Đảng và đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống; về cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công rất tốt đẹp và vừa mới tổ chức Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá mới để bầu các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước; việc thực hiện “mục tiêu kép” của Chính phủ đang có kết quả. Niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước tăng lên trong các tầng lớp nhân dân. Đó là thời cơ để ngành Tuyên giáo thể hiện chức năng định hướng tư tưởng chính trị, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận cao trong xã hội. Song, cũng cần thấy rằng công tác tuyên giáo bên cạnh những thuận lợi cũng đang đứng trước những khó khăn, thách thức lớn: Tình hình thế giới đang trải qua những biến động to lớn, diễn biến rất nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo. Hoà bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song đang đứng trước nhiều trở ngại, khó khăn; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột cục bộ tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức, phức tạp và quyết liệt hơn, làm gia tăng rủi ro đối với môi trường kinh tế, chính trị, an ninh quốc tế; chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa cường quyền nước lớn, chủ nghĩa thực dụng trong quan hệ quốc tế gia tăng. Kinh tế thế giới trong bối cảnh đại dịch COVID-19 làm cho dấu hiệu phục hồi chưa vững chắc, tiềm ẩn nguy cơ lạm phát ở mức cao. Tình hình biển Đông, biển Đen đang tiếp tục diễn biến phức tạp. Ở trong nước, sau 35 đổi mới, thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế, niềm tin của nhân dân ngày càng được nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để thực hiện hai chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Song, bên cạnh những thành tựu toàn diện đạt được rất quan trọng thì những khó khăn, hạn chế nội tại của nền kinh tế và thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, dịch bệnh, nhất là đại dịch COVID-19 ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của nền kinh tế và các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra còn tồn tại, có mặt còn gay gắt hơn, nếu nền kinh tế nước ta không phát triển nhanh hơn sẽ rơi vào “bẫy thu nhập trung bình” vẫn là thách thức lớn. Thêm vào đó, bốn vấn đề bức xúc trong xã hội hiện nay là: An toàn thông tin mạng; An toàn môi trường; An toàn giao thông; An toàn vệ sinh thực phẩm đang hằng giờ, hằng ngày tác động, ảnh hưởng đến tư tưởng, chất lượng cuộc sống và sức khoẻ, tính mạng của nhân dân. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị ráo riết chống phá trên nhiều lĩnh vực, nhất là sử dụng công nghệ cao, mạng xã hội, Internet chống Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Trong bối cảnh đó, phát huy truyền thống vẻ vang 91 năm qua, ngành Tuyên giáo nỗ lực vươn lên, vượt qua mọi thách thức, khó khăn, đáp ứng ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ mà Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, công tác tuyên giáo trong thời gian tới tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp căn bản sau đây:
- Tập trung tuyên truyền khát vọng vươn lên mãnh liệt và ý chí, quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ lập nên những kỳ tích phát triển mới để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo chủ đề của Đại hội: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa” . Với hướng đi đúng đắn, hợp quy luật, khát vọng phát triển mãnh liệt và quyết tâm chính trị cao, đất nước ta nhất định sẽ lập nên kỳ tích phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng từ hàng ngàn năm của dân tộc ta. Do vậy, việc tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng rất quan trọng như đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã giao nhiệm vụ cho ngành Tuyên giáo: “Công tác tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng phải được tiến hành thường xuyên, bền bỉ, đồng bộ, sáng tạo, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống tuyên giáo các cấp, các cơ quan báo chí, xuất bản, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị, văn nghệ sĩ, báo cáo viên, tuyên truyền viên.
- Tập trung tuyên truyền những nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Ba đột phá chiến lược do Đại hội XI và XII của Đảng xác định vẫn còn nguyên giá trị, có ý nghĩa giá trị lâu dài  và sẽ được cụ thể hoá phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, để phù hợp với điều kiện, yêu cầu mới, cần tập trung vào các đột phá cụ thể: Về hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả,...; về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt trên cơ sở đổi mới toàn diện, căn bản giáo dục và đào tạo gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ nhân tài; đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển mạnh khoa học và công nghệ; phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam…, về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội; tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số.
- Tiếp tục tập trung tuyên truyền có hệ thống bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” với nhiều hình thức sáng tạo, như: Tổ chức hội thảo, tọa đàm, xuất bản sách, mời các chuyên gia trao đổi trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các Đài phát thanh và truyền hình các tỉnh, thành trong cả nước; tiếp tục đăng tải ý kiến của các chuyên gia trong nước và quốc tế phân tích sâu sắc bài viết của Tổng Bí thư để định hướng cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nâng cao nhận thức sâu sắc và tăng niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay như Tổng Bí thư đã khẳng định: “Đây là cả một sự nghiệp sáng tạo vĩ đại, đầy thử thách, khó khăn, một sự nghiệp tự giác, liên tục, hướng đích lâu dài, không thể nóng vội” .
- Công tác Tuyên giáo góp phần đắc lực vào tuyên truyền các chủ trương, biện pháp chống đại dịch COVID-19 của Đảng và Nhà nước theo phương châm: “Chống dịch như chống giặc”, “Mỗi người dân là một chiến sỹ”, “Coi sức khoẻ và tính mạng con người là trên hết”... Hiện nay, trước đợt bùng phát đại dịch thứ tư với biến thể Delta tăng độ lây nhiễm nhanh, Chính phủ đề ra phương châm mới: 5K + vắc-xin và áp dụng khoa học công nghệ đang có hiệu quả. Đồng thời, công tác Tuyên giáo tham gia tích cực vào việc thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ: Vừa chống dịch có hiệu quả, vừa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội để thực hiện thành công các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội do Đại hội XIII đề ra.

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác Tuyên giáo trong tình hình mới, như: Tập trung vào những dự báo chiến lược để chủ động tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp uỷ các cấp giải quyết các vấn đề do lý luận và thực tiễn đặt ra trước những diễn biến nhanh, khó lường của thế giới và khu vực, nhất là trong thời kỳ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để đất nước không bị bất ngờ trong bất cứ hoàn cảnh nào; bám sát những vấn đề thực tiễn của đất nước, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các lĩnh vực trên cơ sở tăng cường tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả; tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và việc nêu gương của cán bộ, đảng viên ở các cấp, nhất là của người đứng đầu như ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: “Các cán bộ, đảng viên và người lao động thể hiện nhận thức về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng việc làm thiết thực, hiệu quả; thực hiện tốt phương châm “Nói đi đôi với làm”; lấy đổi mới là phương pháp tư duy, lấy hiệu quả nêu gương và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao làm cơ sở đánh giá kết quả làm theo”.
- Chủ động đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XII về: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình nước”. Trên tinh thần đó, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Ban Chỉ đạo 35 các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo kiên quyết tấn công làm thất bại các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, ngăn chặn và đẩy lùi các hiện tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.
- Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, bám sát các sự kiện, các nhiệm vụ lớn của đất nước, các lĩnh vực nhạy cảm về văn hoá - văn nghệ, giáo dục - đào tạo, an sinh xã hội. Ngành Tuyên giáo thật sự đi đầu trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực cách mạng công nghiệp lần thứ tư - đòi hỏi cấp thiết cả trước mắt và lâu dài để góp phần thực hiện thành công công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.
- Công tác Tuyên giáo trong giai đoạn mới khắc phục cách làm áp đặt, tuyên truyền một chiều, gây giảm niềm tin trong một bộ phận cán bộ và nhân dân. Thực hiện tốt phương châm: “Ta hiểu đúng ta cũng chính là chống lại kẻ thù”. Đổi mới và tăng cường công tác thông tin đối ngoại để quảng bá hình ảnh Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn trong sự nghiêp đổi mới, những thành tựu của công tác bảo vệ nhân quyền ra cộng đồng thế giới và kiều bào ta ở nước ngoài. Quan tâm nhiều hơn công tác tư tưởng với thế hệ trẻ, trí thức, văn nghệ sĩ, công nhân, nông dân và doanh nghiệp.
- Tham gia tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Đảng ta lãnh đạo tiến hành hết sức quyết liệt và ngày càng có hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là “không có ngoại lệ”,“không có vùng cấm”. Việc tuyên truyền cuộc đấu tranh này phải kịp thời, minh bạch theo lời dạy của V.Lê-nin: “Công khai là thanh bảo kiếm sớm chữa lành các vết thương”. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phương châm: “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu, cái tích cực đẩy lùi tiêu cực”. Tích cực tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội để cổ vũ, biểu dương những tấm gương nỗ lực, phấn đấu không mệt mỏi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Tích cực xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam; chú trọng nâng cao giá trị tư tưởng, nghệ thuật, bảo đảm dân chủ, tự do trong sáng tạo văn học, nghệ thuật; tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại, nâng cao sức đề kháng của các tầng lớp nhân dân, từng bước đưa văn hóa Việt Nam đến với thế giới theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo là dịp đội ngũ làm công tác Tuyên giáo tiếp tục kiên định những quan điểm có tính nguyên tắc, không ngừng đổi mới, sáng tạo, cổ vũ khát vọng vươn lên mãnh liệt, ý chí và quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong giai đoạn cách mạng mới nhất định sẽ lập nên những kỳ tích phát triển mới để hiện thực hóa khát vọng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc./.
Theo https://tuyengiao.phuyen.gov.vn/
Đường link: https://tuyengiao.phuyen.gov.vn/tuyen-truyen/nganh-tuyen-giao-doi-moi-sang-tao-dap-ung-yeu-cau-giai-doan-cach-mang-moi-3200.html
KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG
(19/8/1945 - 19/8/2021)
Cách mạng tháng Tám năm 1945 - khơi gợi những giá trị linh thiêng
Kể từ cuộc Cách mạng tháng 8 năm 1945 đến nay, dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Bác Hồ vĩ đại đã lập nên biết bao kỳ tích có tính thời đại, từ một vong quốc nô bước lên vũ đài của những dân tộc có quyền tự quyết, là tấm gương soi sáng, cổ vũ các dân tộc bị áp bức, đô hộ vùng lên giành quyền độc lập, tự do...
Đó là một bước tiến dài của lịch sử Việt Nam, góp phần đáng kể vào xoay chuyển xu hướng thời đại ở nửa cuối thế kỷ XX: Thời đại thức tỉnh lương tri nhân loại, thời đại khẳng định giá trị sống bao trùm “Không có gì quí hơn độc lập, tự do”.
Để phấn đấu đạt được và chứng minh cho chân lý Dân tộc Việt Nam có quyền hưởng độc lập, tự do, đồng bào ta đã phải trải qua hơn 80 năm quằn quại trong xiềng xích thực dân, phát xít, đổ biết bao nhiêu xương máu trong những cuộc khởi nghĩa. Từ nửa cuối thế kỷ XIX, phong trào Cần Vương và nhiều cuộc khởi nghĩa khác đã cho thấy ngọn lửa yêu nước của dân tộc Việt Nam không bao giờ nguội tắt, song chỉ vì thiếu một hệ tư tưởng cứu nước đúng đắn, phù hợp xu thế thời đại, nên chưa có lối ra cho lịch sử cứu nước. Con đường của chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh dù rất mới, nhưng cũng không mang lại tương lai cho Xứ An Nam đau thương. Phải chờ đến khi Nguyễn Ái Quốc tiếp cận được và nhận diện đúng ánh sáng thời đại qua Luận cương của Lênin-đó mới là ánh sáng cuối đường hầm cho lịch sử Việt Nam ở thế kỷ XX.
Sau khi thấy được con đường giải phóng cho đồng bào mình, Nguyễn Ái Quốc tiếp tục trải nghiệm trong phong trào cộng sản quốc tế, trước hết là tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp, đứng về Quốc tế cộng sản, chuẩn bị các điều kiện quan trọng để tiến tới sáng lập chính đảng vô sản ở Việt Nam. Việc chuẩn bị trực tiếp và có ý nghĩa sâu sắc nhất của Nguyễn Ái Quốc là vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin để xây dựng một hệ tư tưởng lý luận cách mạng phù hợp với điều kiện lịch sử của Việt Nam. Tác phẩm Đường Kách mệnh là luồng ánh sáng mới, định vị đúng hướng tư tưởng cứu nước của Việt Nam trong thời đại đấu tranh giải phóng giai cấp gắn liền với giải phóng dân tộc: Thời đại giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp phải đi theo con đường cách mạng vô sản.
Tháng 2 năm 1930, nơi xứ người, dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc (với tư cách đại diện Quốc tế cộng sản ở Phương Đông) đã cùng những người ưu tú nhất, đại diện cho các tổ chức cộng sản trong phong trào cách mạng Việt Nam đã họp với nhau để bàn và đi đến thống nhất một việc vô cùng hệ trọng: Thống nhất lực lượng các tổ chức cộng sản thành một tổ chức đảng duy nhất, lấy tên là Đảng cộng sản Việt Nam. Các văn kiện đầu tiên của Đảng được đích thân Nguyễn Ái Quốc khởi thảo, trong đó thể hiện rất rõ những giá trị tư tưởng cốt lõi mà mãi tới nay vẫn luôn đúng, đó là: Đảng ra đời và tồn tại vì mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp; Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng; Đảng tập hợp, giác ngộ quần chúng yêu nước đi theo cách mạng; trong nước thì đoàn kết các giai tầng, ngoài nước thì liên minh với các lực lượng tiến bộ; sau khi giành được độc lập dân tộc thì sẽ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Như vậy, ngay khi mới ra đời, Đảng ta đã hướng đến sự thống nhất, đoàn kết, có đường lối chiến lược đi trước thời đại, tránh được khuynh hướng chia rẽ, phân liệt mà phong trào cộng sản quốc tế đang vướng phải; tránh được khuynh hướng phi mác xít. 
Trải qua 15 năm tôi rèn trong phong trào đấu tranh cách mạng sinh tử với thực dân, phát xít, Đảng ta mau chóng trưởng thành, khẳng định là lực lượng tiên phong, nắm vai trò dẫn dắt lịch sử dân tộc bằng đường lối chiến lược đúng đắn, có khả năng tập hợp, vận động, giác ngộ, thu hút quần chúng đi theo cách mạng. Chủ nghĩa Mác - Lênin trở thành dòng chủ lưu trong đời sống chính trị, xã hội Việt Nam, bất chấp có nhiều luồng tư tưởng phi mác xít pha tạp, bất chấp sự tra tấn, khủng bố dã man của kẻ thù, nhiều tấm gương chiến sĩ cộng sản đã biến nhà tù thành trường học cộng sản, nền tảng tư tưởng của Đảng được tô son bằng máu của bao chiến sĩ, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng chính là bảo vệ vững chắc chiếc la bàn cho phong trào cách mạng khỏi bị chệch hướng.
Cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8 năm 1945 diễn ra trong vòng 2 tuần lễ đã giành được thắng lợi toàn quốc, có những nơi chỉ trong một ngày, có những nơi lệnh tổng khởi nghĩa của Trung ương chưa về tới nơi, song cấp ủy địa phương đã chủ động lãnh đạo nhân dân vùng lên cướp chính quyền. Có những ý kiến cho rằng, cách mạng tháng 8 năm 1945 của Việt Nam là sự ăn may, không có vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh (!), đó là một sự bóp méo lịch sử. Bởi, nếu như không có phong trào cách mạng năm 1930-1931 mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ - Tĩnh, đến phong trào Mặt trận dân chủ Đông Dương, Phong trào kháng Nhật cứu quốc thì quần chúng cách mạng đâu có được sự giác ngộ, sẵn sàng vùng lên cứu nước như vậy. Quần chúng chỉ có thể đứng lên theo lực lượng lãnh đạo mà họ tin tưởng nhất, kỳ vọng nhất, chính là vì trong mọi đường lối chiến lược, sách lược của Đảng cộng sản Việt Nam đều nhất quán một mục tiêu tối thượng là tranh đấu giành lại độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc cho Nhân dân. Không sức mạnh của kẻ thù hung bạo nào có thể khuất phục được tinh thần cách mạng của quần chúng nhân dân, khi mà họ được nung nấu lòng yêu nước và thắp sáng niềm tin tới tương lai tươi sáng.
Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với quốc dân đồng bào và thế giới về quyền tự quyết dân tộc. Mở đầu bản Tuyên ngôn, Hồ Chí Minh trích dẫn tinh thần bất hủ trong Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ và nước Pháp về quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền bình đẳng của con người; lên án thực dân Pháp, Phát xít Nhật đã tước đoạt những quyền cơ bản ấy của Nhân dân Việt Nam; khẳng định Việt Nam đã tự giành lại những quyền bất khả xâm phạm đó bằng máu xương của mình. Kết lại bản Tuyên ngôn, Hồ Chí Minh thể hiện tinh thần cách mạng, tỏ rõ lời thề lịch sử, hội đủ sức mạnh mấy ngàn năm giữ nước của dân tộc Việt Nam để đinh ninh lời thề độc lập: Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ cho được quyền tự do, độc lập ấy. Lời thề ấy là động lực tinh thần theo suốt cuộc trường chinh vệ quốc của dân tộc Việt Nam trong 30 năm, đủ sức đánh bại những đế quốc đầu sỏ, góp phần thức tỉnh lương tri và gìn giữ phẩm giá nhân loại. Lời thề ấy cũng đã được Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhân dân của mình tự tin vững bước qua 35 năm đổi mới, dựng xây cơ đồ tươi mới, tạo lập vị thế và uy tín mới, hướng tới tương lai tươi sáng, từng bước sánh vai cùng các cường quốc năm châu.
Như vậy, giá trị của một dân tộc không phải ở chỗ có vũ khí tối tân, có nhiều tiền của hay dân số đông và lãnh thổ rộng lớn, mà giá trị đích thực ở lòng nhân ái, trí tuệ, tinh thần, khát vọng của toàn dân, được chính đảng của họ kết nối, hội tụ nhân tâm, khích lệ, cổ vũ, soi sáng. Đó là những giá trị sống của Việt Nam đã và ngày càng lan tỏa trong nhân tâm và lương tri nhân loại, như những giá trị văn hóa biết làm người sống nhân nghĩa, luôn thắp sáng ngọn lửa tự tôn dân tộc. Cách mạng tháng 8 năm 1945 đã khởi nguồn cho những giá trị cao đẹp đó, Đảng cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh đã thắp lửa thiêng ấy trên đài sen dân tộc; và trên hết, Nhân dân Việt Nam luôn thể hiện tinh thần một dân tộc chưa bao giờ chịu cúi đầu cam chịu kiếp đời nô lệ. Có Đảng, có Bác Hồ và có Nhân dân gắn bó máu thịt trong tâm thức, nhận thức và hành động luôn là thể thống nhất, dân tộc ta ắt là người chiến thắng./.
KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG AN NHÂN DÂN (CAND) VIỆT NAM (19/8/1945 – 19/8/2021)
Sự ra đời của lực lượng CAND - Tất yếu của lịch sử
 "Một cuộc cách mạng chỉ có giá trị khi nó biết tự bảo vệ". Thấm nhuần tư tưởng của Lênin trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang gồm Quân đội, Công an để bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ thành quả cách mạng.
Cùng với cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 tại Hà Nội, lực lượng CAND Việt Nam ra đời, trong bối cảnh chính quyền cách mạng non trẻ đối diện với tình thế ngàn cân treo sợi tóc, thù trong giặc ngoài, là một tất yếu khách quan của lịch sử.
Ngay sau khi thành lập, Đảng ta đã lập ra các đội Tự vệ đỏ, Tự vệ công nông, danh dự trừ gian, hộ lương diệt ác. Đây là những tổ chức tiền thân của lực lượng công an, có nhiệm vụ nắm tình hình địch, chống khủng bố, diệt trừ bọn Việt gian, phản động tay sai của thực dân Pháp để bảo vệ Đảng, bảo vệ phong trào Cách mạng của quần chúng nhân dân. Sự phát triển của những tổ chức này cũng được coi là bước chuẩn bị quan trọng cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền.
Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, những tổ chức đầu tiên của Công an nhân dân được thiết lập ở cả 3 miền: Sở Liêm phóng ở Bắc bộ, Sở Trinh sát ở Trung bộ, Quốc gia tự vệ cuộc ở Nam bộ. Tuy tên gọi khác nhau, nhưng đều làm nhiệm vụ trấn áp phản cách mạng, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ Đảng và chính quyền các cấp.
Giành chính quyền đã khó, giữ được chính quyền càng khó hơn gấp bội. Nhiệm vụ bảo vệ chính quyền được đặt lên vai lực lượng vũ trang, trong đó có công an. Hình ảnh đồng chí Chu Đình Xương, Giám đốc Sở Liêm phóng Bắc Bộ cầm ô đứng cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Lễ đài đọc Tuyên ngôn độc lập 2/9/1945 đã cho thấy vị trí, vai trò quan trọng của lực lượng công an đối với công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ Bác Hồ ngay từ khi mới được thành lập.
Tổ chức công an được kiện toàn, đánh dấu bởi sự kiện ngày 21/2/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 23, hợp nhất các lực lượng Công an trong toàn quốc thành Việt Nam Công an vụ.
Từ đây, lực lượng CAND trở thành nòng cốt, mũi nhọn tiên phong trong cuộc đấu tranh quyết liệt với liên minh phản cách mạng cả trong lẫn ngoài, lập nên những chiến công xuất sắc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền non trẻ và nhân dân trước thế nước ngàn cân treo sợi tóc lúc bấy giờ.
Tiêu biểu là khám phá vụ án tại số 7 phố Ôn Như Hầu (nay là phố Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội) ngày 12/7/1946, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân của liên minh phản cách mạng Quốc dân đảng câu kết với thực dân Pháp.
Vụ đánh thông báo hạm A-mi-ô Đen-vin, lớn nhất tại Đông Dương lúc bấy giờ. Chiến công vang dội của tổ điệp báo A13, gắn liền với tên tuổi nữ điệp báo Nguyễn Thị Lợi vào 27/9/1950 đã đánh dấu bước trưởng thành của CAND VN và sự thất bại thảm hại của các cơ quan tình báo, phản gián Pháp, thể hiện sự cương quyết, ý chí đánh địch, đã đánh là phải thắng của lực lượng CAND Việt Nam.
Sinh ra trong cách mạng, trưởng thành cùng cách mạng, lực lượng Công an nhân dân đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 75 năm, một chặng đường dài, lực lượng công an nhân dân đã thực sự là thanh kiếm, là lá chắn, là công cụ rất hiệu lực của Đảng, Nhà nước trong công cuộc bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
Nguồn: ANTV
Đường link: http://hvcsnd.edu.vn/tin-tuc-su-kien/tieu-diem/su-ra-doi-cua-luc-luong-cand-tat-yeu-cua-lich-su-6374
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021
Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành tài liệu chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa với chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”
Chuyên đề cung cấp những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 và những năm tiếp theo, nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chuyên đề được dùng trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị và được tuyên truyền rộng rãi trong toàn thể nhân dân.
Ban Biên tập trân trọng giới thiệu toàn bộ nội dung Chuyên đề, tải theo đường link:
https://tuoitrephuyen.vn/thanh-nien-can-biet/chuyen-de-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-nam-2021-3533.html
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH THAM GIA BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Để thanh niên không nghe theo, không làm theo và không bị lừa gạt bởi những thông tin phản động, chống phá, việc quan trọng nhất cần thực hiện là phải nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức, ý thức cảnh giác của thanh niên hiện nay.
BÀI HỌC KINH NGHIỆM QUÝ BÁU
Sau 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử quan trọng, diện mạo đất nước có nhiều khởi sắc, đời sống người dân không ngừng được cải thiện, uy tin và vị thế ngày càng được nâng lên. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”(1). Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử là kết tinh sức sáng tạo của Đảng và nhân dân ta, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam(2).
Tuy vậy, các thế lực thù địch không ngừng âm mưu chống phá lại các thành quả của Đảng, Chính phủ và Nhân dân ta. Chúng tìm mọi thủ đoạn, âm mưu tinh vi hòng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Các thế lực thù địch không ngừng thay đổi phương thức, hoạt động lẩn khuất, xuyên tạc, bôi nhọ và bóp méo lịch sử để phủ nhận những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chúng tạo dựng các nguồn thông tin “giả như thật”, “thật như giả”,tạo sự hoang mang, dao động và hoài nghi, làm lung lay niềm tin của các tầng lớp nhân dân, tạo tâm lý bất ổn định, bức xúc trong xã hội.Bên cạnh đó, chúng cũng xuyên tạc hoạt động của Đoàn, Hội, Đội, đưa ra các luận điệu nhằm hạ thấp vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức thanh niên; bôi xấu hình ảnh của cán bộ đoàn, làm giảm uy tín của các tổ chức thanh niên. Trong đó, thanh niên là lực lượng các thế lực thường xuyên nhắm tới, là mục tiêu quan trọng của chúng trong thực hiện âm mưu chống phá, tạo sự hỗn loạn, “xói mòn” niềm tin, do thanh niên là lực lượng dễ tiếp cận thông tin và sử dụng thành thạo các công nghệ hiện đại, đặc biệt là mạng Internet; thanh niên nhạy bén nhưng chưa dày dặn kinh nghiệm và đủ năng lực nhận diện các chiêu bài của các thế lực thù địch.
Các thế lực thù địch, chống phá tập trung vào các phương thức cơ bản để lôi kéo, kích động thanh niên, thực hiện mưu đồ chống phá Đảng, Nhà nước ta, đó là thâm nhập, tác động vào thanh niên để tạo dựng lực lượng; thành lập các hội, nhóm trá hình để lôi kéo thanh niên trong nước tham gia vào các hoạt động chống Đảng, Nhà nước; tìm cách tiếp xúc, lôi kéo số du học sinh tham gia các tổ chức phản động lưu vong; các tổ chức tôn giáo, “tà đạo”, “đạo lạ” đã triệt để lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để phát triển, lôi kéo tín đồ thanh niên; lôi kéo thanh niên tụ tập đông người, phản ứng tập thể hoặc biểu tình gây rối an ninh tư tưởng; lôi kéo văn nghệ sỹ, trí thức tuyên truyền phá hoại tư tưởng. Trên không gian mạng, các đối tượng thù địch tập trung đăng tải thông tin sai sự thật hoặc thông tin sai về bản chất lên các trang mạng xã hội để đánh lừa người đọc; tập trung khai thác tính lan tỏa, tương tác, chia sẻ, ẩn danh trên không gian mạng để tán phát thông tin giả mạo, xấu độc, thông tin thật giả lẫn lộn tác động đến niềm tin của giới trẻ; khai thác lỗ hổng bảo mật của các website, cổng thông tin điện tử, lợi dụng tính tương thích và ứng dụng kết nối mạng không dây để đưa những hình ảnh có nội dung xấu độc hoặc thay đổi nội dung thông tin nhằm mục đích tuyên truyền, xuyên tạc, chống đối Đảng và Nhà nước, gây hoang mang và tạo dư luận xấu.
Đại hội XIII của Đảng đề ra nhiệm vụ và giải pháp quan trọng “Kết hợp hài hòa, chặt chẽ và có hiệu quả giữa xây dựng với chỉnh đốn Đảng, giữa xây dựng Đảng với bảo vệ Đảng”(3); Nghị quyết 35-TW/NQ của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” cũng đề ra và chỉ rõ, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài của cả hệ thống chính trị.
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xác định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đối với tổ chức Đoàn, trong đó cần tập trung thực hiện đồng bộ 2 nhóm giải pháp “xây” và “chống”, trong đó “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Vì vậy, trong thời gian qua, các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả nhất định và có nhiều bài học quý báu.
Một là, công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được tăng cường. Bên cạnh những cách làm truyền thống, một số phương thức mới đã được các cấp bộ đoàn áp dụng và đem lại hiệu quả cao, nhất là các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thông qua các nền tảng công nghệ số, tiêu biểu như việc xây dựng Cổng thông tin điện tử học tập chính trị cho đoàn viên thanh niên; tổ chức các Hội nghị trực tuyến học tập lý luận chính trị, quán triệt các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước(4); tổ chức các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, truyền thống lịch sử dân tộc, thu hút lượng rất đông đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia; xây dựng các sản phẩm truyền thông hiện đại, ngắn gọn, hình thức phong phú, phù hợp với thanh niên (infographic, motiongraphic, phim ngắn…) tuyên truyền về các Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn đã thành lập và phát triển hoạt động của mô hình câu lạc bộ lý luận trẻ, sân chơi cho các bạn đoàn viên, thanh niên ham thích nghiên cứu lý luận. Chính vì vậy, các hoạt động giáo dục chính trị đã gần gũi với thanh niên hơn, được thanh niên đón nhận và tham gia nhiều hơn, từ đó góp phần tăng cường “sức đề kháng” của thanh niên trước các thông tin xấu, độc và âm mưu của các thế lực thù địch.
Hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” sau 3 lần tổ chức đã thu hút sự tham gia của gần 900.000 thí sinh đến từ 4.027 trường thuộc 67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và sinh viên Việt Nam ở ngoài nước. Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam”, thu hút sự tham gia của 898.464 học sinh đến từ gần 3.000 trường THPT, TTGDNN - GDTX của 63 tỉnh, thành phố tham gia dự thi. Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam thu hút 691.356 thí sinh đến từ 67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và thanh niên, sinh viên Việt Nam ở ngoài nước đăng ký tham gia, trong đó có gần 1.000 thí sinh là thanh niên, sinh viên Việt Nam đang học tập, sinh sống ở nước ngoài. Cuộc thi tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thu hút hơn 3,7 triệu lượt thí sinh tham gia; cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi, thiếu nhi với Bác Hồ” thu hút hơn 4 triệu thiếu nhi tham gia với 03 hình thức: Thi viết, thi vẽ tranh, thi trực tuyến.
Hai là, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tập trung tăng cường truyền tải những thông tin tích cực tới đoàn viên, thanh thiếu nhi, đặc biệt trên các nền tảng số, với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Từ năm 2018, Ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội. Qua 3 năm, cả nước có gần 4 triệu tin tốt, câu chuyện đẹp đã được đăng tải. Bên cạnh đó, cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” tiếp tục được đẩy mạnh với việc xây dựng, lan tỏa những giá trị cốt lõi của thanh niên theo từng địa phương, đơn vị. Các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên dương các điển hình tiên tiến. Nhiều tấm gương thanh thiếu nhi tiêu biểu trên các lĩnh vực đã được phát hiện từ cấp cơ sở; biểu dương, tôn vinh từ cấp huyện, tỉnh, đến Trung ương. Hiện nay, Đoàn, Hội, Đội đã có các hoạt động tuyên dương, khen thưởng, giải thưởng phủ khắp trong các đối tượng thanh niên. Điểm mới trong thời gian qua là đã có những hoạt động thiết thực đồng hành, hỗ trợ, tập hợp, kết nối, phát huy vai trò của các điển hình tiên tiến sau tuyên dương và và huy động người nổi tiếng, người có uy tín để định hướng, giáo dục thanh thiếu nhi.
Ba là, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong nắm bắt, định hướng tư tưởng và giáo dục thanh thiếu nhi là một trong những điểm nổi bật của tổ chức Đoàn trong thời gian qua, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội ngày càng chú trọng đẩy mạnh tập hợp, giáo dục thanh thiếu niên qua mạng xã hội và các phương tiện truyền thông hiện đại, xác định đây là phương thức giáo dục mới, tiếp cận nhanh và hiệu quả đối với thanh thiếu niên. Đoàn, Hội, Đội các cấp đã tích cực, chủ động lập các fanpage để thông tin, tuyên truyền và kết nối hoạt động của tổ chức tới đoàn viên, thanh thiếu nhi, tạo hiệu ứng lan tỏa lớn, góp phần thực hiện công tác giáo dục. Bên cạnh đó, việc nắm bắt tình hình thanh niên thông qua mạng xã hội, khảo sát dữ liệu lớn (bigdata) về dư luận xã hội trong thanh niên đã từng bước được áp dụng hiệu quả.Nhiều sản phẩm tuyên truyền hiện đại, thu hút, hấp dẫn thanh niên bằng hình ảnh đẹp, tranh minh họa sống động, video ca nhạc, clip ngắn gọn, sâu sắc đểtuyên truyền trên Internet và mạng xã hội như các video clip, bộ ảnh, video ca nhạc, poster cổ động, phóng sự, phim ngắn... nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng, bước đầu được thanh thiếu niên yêu thích, đón nhận. Các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội từng bước đã bắt nhịp với các trào lưu, xu hướng mới trong thanh niên và cộng đồng để đi cùng và định hướng thanh niên, như: “Nói không với rác thải nhựa”, “Hành trình thứ 2 của lốp xe”, “Thách thức để thay đổi”, phòng chống dịch bệnh Covid-19, định hướng giới trẻ trước các hiện tượng tiêu cực như thần tượng giang hồ mạng...
Bốn là, xác định báo chí, truyền thông là công cụ sắc bén, lâu dài và đi đầu trong công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, Trung ương Đoàn chỉ đạo hệ thống báo chí của Đoàn xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể theo lộ trình để tham gia tích cực và có trách nhiệm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.Các cơ quan báo chí của Đoàn đã thường xuyên xây dựng các chuyên trang, chuyên mục với nội dung phong phú, hấp dẫn để tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu nhi; chú trọng phát hiện, giới thiệu các tấm gương người tốt, việc tốt; chủ động phát hiện và đấu tranh phê phán các trào lưu tiêu cực, những hiện tượng lệch chuẩn giá trị, xa rời truyền thống văn hóa dân tộc trong giới trẻ. Số lượng, tỷ trọng các bài viết, các ấn phẩm về thanh thiếu nhi tăng theo các năm, các tuyến bài có dự chuẩn bị kỹ lưỡng. Trước các vấn đề “nông”, vấn đề mới mà các thế lực thù địch nhắm tới, gây hoang mang dư luận, các cơ quan báo chí tổ chức các buổi tọa đàm, trao đổi, cung cấp thông tin từ các chuyên gia, cơ quan chức năng có thẩm quyền để từ đó kịp thời định hướng thông tin dư luận. Các Nhà xuất bản của Đoàn đã xây dựng nhiều đầu sách viết về những tấm gương anh hùng, liệt sỹ, nhất là các anh hùng liệt sỹ trẻ tuổi; xây dựng các bộ sách ca ngợi gương người tốt, việc tốt, bồi dưỡng tâm hồn, giá trị sống, kỹ năng sống và lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên.
Năm là, lực lượng cán bộ làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động. Các cấp bộ đoàn xây dựng lực lượng cộng tác viên nắm bắt dư luận xã hội, nắm bắt tình hình tư tưởng đoàn viên, thanh niên theo khối đối tượng, địa bàn. Lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn được củng cố, thường xuyên được cung cấp thông tin chính thống và thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền miệng tới đoàn viên, thanh niên. Mô hình Câu lạc bộ Lý luận trẻ tiếp tục được triển khai. Cả nước có 479 CLB lý luận trẻ các cấp, trong đó 55/67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc có CLB lý luận trẻ. Đã có hơn 250.000 bài viết tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Hiện nay, Trung ương Đoàn duy trì nhóm nòng cốt thường xuyên liên lạc, kết nối để định hướng thông tin, tuyên truyền và tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Sáu là, các hoạt động đấu tranh phản bác luận điệu sai trái được chú trọng. Trung ương Đoàn, các cấp bộ đoàn đã lập nhiều trang, nhóm cộng đồng trên mạng xã hội và thường xuyên đăng tải thông tin định hướng cho đoàn viên thanh niên hiểu đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, chống phá, sai sự thật của các thế lực thù địch. Hình thức đăng tải tin, bài rất phong phú và được duy trì thường xuyên. Bên cạnh đó, trước những hoạt động chống phá nhằm thẳng vào tổ chức Đoàn, Hội, Đội, đoàn viên, thanh niên, các cấp bộ đoàn tập trung lực lượng viết các bài, bình luận phản bác; báo cáo với các cơ quan chức năng, tham gia đấu tranh triệt để trên mọi hình thức để bảo vệ tổ chức, bảo vệ thanh thiếu nhi.
Khi xảy ra các vụ việc phức tạp, các cấp bộ đoàn đã tham gia tích cực theo sự chỉ đạo của các cơ quan chức năng để giải quyết; xây dựng kịch bản đấu tranh thực địa, tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi hiểu, không bị dụ dỗ, kích động; sử dụng lực lượng cộng tác viên là những người có uy tín trong thanh niên tham gia định hướng và vận động thanh niên thực hiện theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước.
THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ, CÓ HIỆU QUẢ CÁC PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP
Từ những kết quả trên, để tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
Một là, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức, ý thức cảnh giác của thanh niên. Vì vậy, cần phải kiên trì và không ngừng đổi mới phương thức giáo dục chính trị cho đoàn viên, thanh niên. Đa dạng các phương thức tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm chuyên đề về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, cần tận dụng tối đa tiện ích của internet, mạng xã hội trong giáo dục chính trị cho đoàn viên. Tổ chức các buổi sinh hoạt theo các vấn đề “nóng” mà các thế lực thù địch nhắm tới để kịp thời định hướng thông tin cho thanh niên; cung cấp các kênh thông tin chính thống để thanh niên tìm kiếm, tra cứu thông tin và học tập; tạo các diễn đàn trao đổi với thanh niên, đối thoại với thanh niên về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội…
Hai là, kiên trì quan điểm “Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu” thông qua việc tiếp tục duy trì và đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội, để tin tốt át tin xấu, chuyện đẹp dẹp các chuyện bịa đặt do các thế lực thù địch phát tán, chia sẻ để tạo dư luận và kêu gọi sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh niên.Tuyên truyền và triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam”; tăng cường nêu gương người tốt, việc tốt và tận dụng, huy động những người nổi tiếng, người có uy tín cộng tác, hỗ trợ tổ chức Đoàn trong giáo dục, định hướng cho thanh thiếu nhi.
Ba là, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội trong nắm bắt, định hướng thanh niên. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng dư luận trong thanh niên thông qua đội ngũ dư luận viên xã hội, mạng lưới thăm dò dư luận, đối thoại trực tiếp, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội. Mỗi cấp bộ đoàn xây dựng một hệ thống đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội với đa dang các thành phần, khối đối tượng để kịp thời nắm bắt thông tin trong thanh niên về các vấn đề đang được thanh niên quan tâm; kịp thời tuyên truyền, cung cấp thông tin chính thống để tạo sức đề kháng trước các thông tin xấu độc do các thế lực thù địch tung ra. Đội ngũ cộng tác viên phải có sự trao đổi thông tin kịp thời và thông tin thông suốt trong quá trình thao tác nắm bắt thông tin; với các vấn đề “nóng”, vấn đề nhạy cảm, ảnh hướng tới an ninh quốc gia, uy tín của Đảng, Nhà nước cần có giải pháp để phối hợp với các cơ quan chức năng, nghiệp vụ để triển khai.
Bốn là, duy trì và phát huy vai trò của Câu lạc bộ Lý luận trẻ trong nghiên cứu các vấn đề về lý luận chính trị, chuyển tải thông tin tới đoàn viên, thanh niên, tham gia phản bác lại các quan điểm, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch dưới góc nhìn của thanh niên. Mỗi một thành viên câu lạc bộ là một “chiến binh” trong công tác lý luận trẻ, “sắc” về thông tin, “vững” về kiến thức để hình thành liên kết đội ngũ tuyên truyền trong thanh niên trước các vấn đề của xã hội, phản bác kịp thời các quan điểm của các thế lực thù địch, định hướng thông tin trong thanh niên.
Năm là, triển khai phương án nắm bắt, định hướng tư tưởng và tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng thông qua các trang cộng đồng (Fanpage) của báo (facebook, zalo, youtube), xây dựng thêm các Fanpage theo từng chuyên mục nhằm nâng cao hiệu quả định hướng thông tin dư luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và tăng cường đưa tin, bài, bình luận về các thông tin tích cực. Đồng thời, có cơ chế kiểm soát bình luận có tác dụng tiêu cực, kích động. Thực hiện quét dữ liệu để nắm bắt tình hình thanh niên trước các hoạt động, sự kiện lớn. Xây dựng phương án xử lý một số tình huống cụ thể.
Sáu là, làm tốt công tác phát triển Đảng trong thanh niên. Định kỳ hàng năm các cấp bộ đoàn xây dựng kế hoạch, thực hiện các giải pháp đồng bộ trong công tác phát triển đảng viên mới từ đoàn viên ưu tú như tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong đoàn viên về công tác phát triển đảng viên. Hình thức tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cần có sự đổi mới để tạo ấn tượng thanh niên, như: kết nạp đảng viên trong các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chuyên đề, tại các di tích lịch sử cách mạng./.
Nguyễn Thái An/TG
(1) (2) (3) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2021, t.1, tr. 25, 104, 40.

(4) Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và triển khai Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội mới được Trung ương Đoàn tổ chức tại 17.206 điểm cầu trên cả nước, với 73.206 cán bộ đoàn chủ chốt từ cấp Trung ương tới cơ sở tham gia.
Đường link: https://tuoitrephuyen.vn/thanh-nien-can-biet/phat-huy-vai-tro-cua-doan-tncs-ho-chi-minh-tham-gia-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-3524.html
PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Tăng cường kiểm tra, giám sát xử lý nghiêm các vi phạm trong phòng, chống dịch COVID-19
fgfgf

Nguồn: https://songcau.phuyen.gov.vn/wps/portal/Home/page/tin-tuc-su-kien/covid-19/tang-cuong-kiem-tra-giam-sat-xu-ly-nghiem-cac-vi-pham-trong-+phong-chong-dich-covid-19
NHIỀU CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 1/8/2021
Nâng bậc lương công chức, mẫu hộ chiếu mới, quản lý thuế, lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước… là những lĩnh vực được quy định trong nhiều văn bản chính thức có hiệu lực từ tháng 8/2021.
Không yêu cầu chứng chỉ về trình độ ngoại ngữ và tin học
Theo Thông tư số 02/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ, có hiệu lực từ ngày 1-8-2021, ở tất cả các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và văn thư đã không còn yêu cầu chứng chỉ về trình độ ngoại ngữ và tin học trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng. Thay vào đó, ứng viên được yêu cầu có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ phù hợp, tùy theo yêu cầu trong tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của từng ngạch.
Bổ sung thời gian xét nâng lương công chức, viên chức
Theo Thông tư 03/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ về điều chỉnh vấn đề nâng bậc lương của cán bộ, công chức, viên chức (có hiệu lực từ ngày 15/8/2021), thời gian cán bộ, công chức, viên chức tham gia phục vụ tại ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên.
Ngược lại, bổ sung thêm một số trường hợp không tính để xét nâng bậc lương thường xuyên, gồm thời gian đào ngũ; thời gian thử thách khi hưởng án treo; thời gian nghỉ công tác chờ tuổi nghỉ hưu.
Tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức cũng được thay đổi từ ngày 15/8/2021, theo đó, cán bộ, công chức được đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên mới được nâng bậc lương thường xuyên. Trước đây là mức đánh giá “hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế năng lực” cũng thuộc diện được nâng bậc lương.
Các trường hợp bị dừng nhận trợ cấp xã hội
Theo Thông tư 02/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTB-XH, tới đây sẽ có thêm 3 trường hợp bị dừng nhận trợ cấp xã hội, gồm:
- Không nhận chế độ, chính sách liên tục từ 3 tháng trở lên;
- Không chấp hành yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xác định lại mức độ khuyết tật, xác định lại điều kiện hưởng trợ giúp xã hội hoặc thông tin khác phục vụ công tác quản lý;
- Người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bị tạm giam từ 1 tháng trở lên.
Thông tư 02/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 8-8-2021, nhưng các chế độ, chính sách quy định tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 1-7-2021.
Gắn chip vào hộ chiếu

Theo Thông tư 73/2021/TT-BCA, có hiệu lực từ ngày 14-8-2021, từ thời điểm này trở đi, hộ chiếu sẽ là loại giấy tờ tùy thân tiếp theo căn cước công dân được gắn chip. Mẫu chip được công bố tại thông tư nêu trên, lưu thông tin được mã hóa của người mang hộ chiếu và chữ ký số của người cấp. Trang bìa của hộ chiếu vẫn in quốc hiệu, quốc huy, tên hộ chiếu. Hình ảnh tại các trang trong hộ chiếu là phong cảnh, di sản văn hóa Việt Nam, kết hợp cùng họa tiết trống đồng. Ngôn ngữ sử dụng trong hộ chiếu gồm 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.
Việc cấp hộ chiếu có gắn chip đã được nêu tại Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 01/07/2020), nhưng nay Bộ Công an mới ban hành mẫu hộ chiếu này.
Doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm không phải nộp thuế GTGT và TNCN
Theo Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, có hiệu lực từ ngày 1-8-2021, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống thì thuộc trường hợp không phải nộp thuế GTGT và không phải nộp thuế TNCN theo quy định pháp luật về thuế GTGT và thuế TNCN. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế theo quy định. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo hình thức nhóm cá nhân, hộ gia đình thì mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN được xác định cho 1 người đại diện duy nhất của nhóm cá nhân, hộ gia đình trong năm tính thuế.
Lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước
Theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, có hiệu lực 15-8-2021, đến hết năm 2021 sẽ cơ bản hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công (tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và khấu hao tài sản cố định, chi phí khác theo quy định của pháp luật về giá).
Riêng đối với giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập; giá dịch vụ giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp tại cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp công lập, nếu không thực hiện được lộ trình quy định trên, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tài chính. Dịch vụ sự nghiệp công đang được Nhà nước đặt hàng theo giá tính đủ chi phí thì tiếp tục thực hiện theo giá tính đủ chi phí.
Theo:https://www.sggp.org.vn/chinh-sach-moi-noi-bat-co-hieu-luc-tu-thang-82021-750007.html
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ĐOÀN

Nguồn tin: www.tuoitrephuyen.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

HÌNH ẢNH

Tang-nhu-yeu-pham-chong-dich-Covid-19.jpg Giao-luu-bong-chuyen.jpg Tang-qua-cho-20-em-vuot-kho-hoc-gioi.jpg Tang-50-la-Co-To-Quoc.jpg To-chuc-hot-toc-mien-phi-cho-tre-em-tai-xa-An-Xuan.jpg

Thống kê

  • Đang truy cập1
  • Hôm nay42
  • Tháng hiện tại1,222
  • Tổng lượt truy cập33,241
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây